Privacy

Privacy is een mensenrecht dat is vastgelegd in onze Grondwet. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat hoe we in Europa de bescherming van persoonsgegevens moeten waarborgen.

Gebruik persoonsgegevens

Persoonsgegevens bevatten informatie die herleidbaar zijn naar een persoon. Die gegevens worden verwerkt wanneer ze bijvoorbeeld verzameld, geordend, opgeslagen of geraadpleegd worden. Gemeente Gorinchem bewaart jouw gegevens niet langer dan nodig is.

Gemeente Gorinchem gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met persoonsgegevens. Iedereen die werkzaam is bij gemeente Gorinchem heeft een geheimhoudingsplicht. Daarnaast wordt de toegang tot persoonsgegevens alleen verstrekt aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn om hun werk uit te kunnen voeren. Gemeente Gorinchem verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk. Er worden passende beveiligingsmaatregelen genomen om gegevens te beschermen.

Toestemming

In de meeste gevallen worden persoonsgegevens verwerkt ter uitvoering van een wettelijke of publieke taak. In sommige gevallen is jouw toestemming nodig voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. We leggen je in dat geval vooraf in duidelijke en begrijpelijke taal uit waar het toestemmingsverzoek over gaat. De gegevens worden alleen voor dat doel gebruikt waarvoor het oorspronkelijk bedoeld was. Indien het toch nodig blijkt dat de gegevens ook voor andere doeleinden gebruikt worden, informeren we je daarover. Je bent te allen tijde vrij om de toestemming te verlenen of te weigeren. Als je weigert, word je nog steeds gewoon geholpen. Als je wel toestemming geeft, mag je deze weer intrekken wanneer je wilt.

Jouw rechten

Volgens de wet (AVG) heb je als betrokkene een aantal rechten.

  • Je hebt recht op inzage van de gegevens die bij ons bekend zijn. Je kunt daarom een inzageverzoek indienen via ons contactformulier. Gemeente Gorinchem behandelt jouw verzoek binnen 4 weken.
  • Je hebt recht op informatie over de wijze waarop jouw gegevens worden verwerkt.
  • Je hebt recht op correctie, aanvulling of afscherming van jouw gegevens.
  • Je hebt het recht ons te verzoeken jouw gegevens te verwijderen indien gemeente Gorinchem geen legitieme reden heeft de gegevens langer te verwerken.
  • Je mag bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens.
  • Je hebt het recht een klacht in te dienen indien je ontevreden bent over de manier waarop je persoonsgegevens verwerkt worden. Je kunt je hiervoor wenden tot de gemeente Gorinchem via het contactformulier. Daarnaast kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

WhatsApp

WhatsApp is geen eigendom van gemeente Gorinchem. Hierdoor gelden andere voorwaarden en een ander privacybeleid dan die van gemeente Gorinchem. Gegevens worden door WhatsApp in de Verenigde Staten verwerkt. Daar gelden andere privacyregels dan in de Europese Unie. Door via WhatsApp contact op te nemen met gemeente Gorinchem accepteer je de voorwaarden van WhatsApp.

Deel geen privacygevoelige informatie met de gemeente via WhatsApp. Stuur ons dus bijvoorbeeld geen Burgerservicenummer (BSN) of rekeningnummer. We zullen hier via WhatsApp ook nooit om vragen. Wanneer we privacygevoelige informatie nodig hebben, vragen we je om op een andere manier contact op te nemen.

WhatsAppberichten worden door de gemeente bewaard om de dienstverlening te verbeteren. De gemeente slaat jouw naam, telefoonnummer en de inhoud van het bericht op. Berichten worden niet langer dan 12 maanden bewaard.

Vragen of opmerkingen

Neem contact op als je vragen of opmerkingen hebt over hoe gemeente Gorinchem omgaat met privacy en het verwerken van persoonsgegevens. Bijzondere verwerkingen worden op deze pagina vermeld.

Deze pagina is bijgewerkt op: 19 maart 2019